Data

Oudenbosch, start februari 2017

Module 1: 24 en 25 februari 2017

Module 2: 24 en 25 maart 2017

Module 3: 21 en 22 april 2017

Module 4: 12 en 13 mei 2017

Module 5: 2 en 3 juni 2017

Module Creatief Leven: 23, 24 juni 2017 en 14 en 15 juli 2017

Examendag: 22 september 2017

 

Amersfoort, oktober 2016, De Amershof, start 28 oktober 2016

Module 1: 28 en 29 oktober 2016

Module 2: 11 en 12 november 2016

Module 3: 6 en 7 januari 2017

Module 4: 27 en 28 januari 2017

Module 5: 17 en 18 februari 2017

Module Creatief Leven: 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april 2017

Examen: 19 mei 2017